Hotel Thermal, I. P. Pavlova 2001/11, Karlovy Vary