Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Občanské sdružení pro Evropskou multikulturní společnost, z.s.

Všeobecně

 1. Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (dále jen Obchodní podmínky) se řídí veškeré vaše nákupy vstupenek na kulturní, společenské nebo jiné akce (dále jen „Akce“) uskutečněné prostřednictvím prodejní sítě naší společnosti Občanské sdružení pro Evropskou multikulturní společnost, z.s. Naší prodejní sítí se rozumí on-line propojená prodejní místa (tzn. naše vlastní prodejní místa a prodejní místa našich smluvních partnerů) a on-line prodej na našich webových stránkách na adrese www.megaevent.eu. Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřujete souhlas s těmito Obchodními podmínkami a zavazujete se jimi řídit.
 2. Tam, kde hovoříme o naší společnosti, máme na mysli naší společnost Občanské sdružení pro Evropskou multikulturní společnost, z.s., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, zastoupená předsedou Olga Kondrashina, IČ: 22667598, se sídlem Králův Dvůr u Berouna, Plzeňská 370, kor. adresa Lazarská 5, Praha 1, 11000. Kontakty: e-mail osems.praha@gmail.com, tel. +420 775 283 183.
 3. Zajišťujeme prodej a distribuci vstupenek na jednotlivé Akce jménem a na účet jejich pořadatele, a to na základě pověření daného smlouvou s pořadatelem. Naše společnost je zároveň i pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Nákupem vstupenky na Akci vzniká přímý právní vztah mezi vámi jako zákazníkem, který vstupenku nakupuje, a pořadatelem této Akce, který vstupenku prodává. Veškeré vaše nároky spojené se zakoupenou vstupenkou a vaším právem zúčastnit se Akce, na kterou jste si tuto vstupenku zakoupili, proto směřují vždy vůči pořadateli Akce, nikoliv vůči naší společnosti.
 4. Naše společnost žádným způsobem neodpovídá za konání Akcí, které není pořadatelem, anebo za to, že se Akce konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu Akcí nebo jejich termínů či míst konání, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na Akcích došlo, či za cokoliv, co by mělo v těchto Akcích svůj původ. Neodpovídáme za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vám nebo jakékoliv třetí osobě vznikla v souvislosti s Akcí. Zejména neodpovídáme za žádné výlohy, které by vám vznikly v souvislosti s Akcí, její změnou, zrušením, konáním či nekonáním. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit u příslušného pořadatele Akce.
 5. V souvislosti se vstupem na konkrétní Akci jste vždy povinni dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Jste rovněž povinni podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
 6. Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky berete jako zákazník toto právo pořadatele na vědomí.
 7. Naše společnost žádným způsobem neodpovídá za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo naši prodejní síť. Zakoupené vstupenky v jakékoliv podobě (klasické papírové i E-Tickety a M-Tickety) vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití čárového kódu a čísla vaší vstupenky a kvůli tomu nemusíte na Akci být vpuštěni. Zároveň důrazně nedoporučujeme nákup vstupenek z druhé ruky, vyvarujete se nepříjemnému překvapení, že na Akci nebudete vpuštěni.

Nákup vstupenek

 1. Při nákupu vstupenek prostřednictvím našich webových stránek vás tyto stránky snadno a srozumitelně provedou celým procesem nákupu, včetně způsobu zaplacení ceny vstupenek a dalších úplat, které budete platit vedle samotné ceny vybraných vstupenek. Budete-li nakupovat vstupenky v prodejním místě naší prodejní sítě, poskytne vám všechny potřebné informace pracovník, který vás zde bude obsluhovat.
 2. Vstupenky se v naší prodejní síti prodávají (i) v klasické listinné (papírové) podobě anebo (ii) v elektronické podobě, která je zákazníkům zasílána e-mailem či je zákazníkům umožněno stažení a/nebo vytisknutí tohoto druhu vstupenky prostřednictvím veřejné datové sítě internet (též jen E-ticket) anebo (iii) v elektronické podobě, která je zákazníkům zasílána prostřednictvím jejich mobilního telefonu (též jen M-ticket ).
 3. S cenami jednotlivých vstupenek prodávaných v naší prodejní síti budete seznámeni na webových stránkách naší společnosti na adrese www.megaevent.eu anebo s nimi budete seznámeni při jejich nákupu v prodejním místě naší prodejní sítě.
 4. Vedle ceny vstupenky, která náleží pořadateli Akce, a kterou mu prostřednictvím naší prodejní sítě platíte včetně případné daně z přidané hodnoty, kterou podle zákona obsahuje (dále v těchto Obchodních podmínkách též jen Vstupné), Vám mohou být naúčtovány ještě další úplaty, které náleží naší společnosti za to, že jste použili naši prodejní síť k nákupu vstupenky. Jedná se o tzv. Servisní poplatek a Transakční poplatek. S jejich výší budete vždy předem seznámeni při každém jednotlivém nákupu, ať již v příslušném nákupním okně, které se Vám otevře při nákupu vstupenky prostřednictvím webových stránek, anebo vám ji sdělí při nákupu v prodejním místě příslušný pracovník, který vás bude v prodejním místě obsluhovat. Vaše celková platba bude zahrnovat Vstupné, tedy cenu předmětné vstupenky, která náleží pořadateli Akce, a dále úplatu v podobě Servisního poplatku a Transakčního poplatku, které náleží naší společnosti, budou-li v konkrétním případě účtovány. Pokud při nákupu vstupenky prostřednictvím webových stránek budete požadovat její doručení na vámi určenou adresu, bude vám naše společnost dále účtovat náhradu nákladů na doručení vstupenky, kterou nazýváme Doručovací poplatek. Tento Doručovací poplatek rovněž náleží naší společnosti a s jeho výší budete vždy seznámeni předem při každém jednotlivém nákupu v příslušném nákupním okně.
 5. Vstupenky na dobírku se nezasílají.
 6. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nemůžete od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (tj. nelze využít možnosti odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu, která je jinak dána obecně u jiných nákupů přes internet), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době. Zákon proto v takovém případě neposkytuje zákazníkovi možnost od smlouvy uvedeným způsobem odstoupit.

Reklamační řád

 1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených v naší prodejní síti se řídí těmito Obchodními podmínkami.
 2. Jak shora uvedeno, naše společnost není pořadatelem žádné z Akcí. Proto se na veškeré vaše nároky spojené se zakoupenou vstupenkou plně uplatní ustanovení bodů 3. až 6. shora.
 3. Zaplacené Vstupné ani jakékoliv jiné částky, které zaplatíte v souvislosti s nákupem vstupenek v naší prodejní síti, se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.
 4. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky vám nebude vstupenka nahrazována novou a nebude vám poskytnuta žádná náhrada.
 5. V případě, že zvolíte při nákupu vstupenek jako způsob doručení vstupenek jejich doručení prostřednictvím poštovní přepravy na adresu v ČR nebo v Evropě a vstupenky vám doručeny nebudou, uvědomte naši společnost, která obratem učiní u příslušného provozovatele poštovních služeb reklamaci. Vyřízení této reklamace trvá v případě doručování na adresu ČR maximálně 30 dnů, v případě doručení mimo ČR maximálně 60 dnů. Bude-li výsledkem reklamačního řízení u provozovatele poštovních služeb zjištění, že došlo ke ztrátě zasílaných vstupenek z důvodů neležících na vaší straně, vyrozumíme vás o výsledku reklamace a vrátíme vám Vstupné zaplacené za nedoručené vstupenky a dále Vám vrátíme zaplacený Servisní poplatek, Transakční poplatek a Doručovací poplatek (bod 11. Obchodních podmínek).
 6. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, budete vyrozuměni prostřednictvím kontaktních údajů, které jste při nákupu vstupenek poskytli (zejména e-mail), o tom, že Akce je zrušena. Nicméně vám nijak neodpovídáme, pokud vás nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud obdržíte včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.
 7. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, budeme vracet níže popsaným způsobem Vstupné pouze do výše prostředků, které nám pořadatel za tím účelem poskytne, neboť jednáme pouze jménem a na účet pořadatele Akce. V části, v níž nebudou vaše nároky takto uspokojeny, vám odpovídá výhradně pořadatel zrušené Akce.
 8. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, na kterou jste si v naší prodejní síti již vstupenku koupili, zaplatili, ale dosud nepřevzali anebo vám nebyla dosud odeslána, bude vám s výhradou ustanovení bodu 20. Obchodních podmínek Vstupné vráceno prostřednictvím vaší platební karty, kterou jste vstupenku zaplatili, nebo na účet, ze kterého naše společnost platbu za vstupenku obdržela. Vrátíme vám i zaplacený Servisní poplatek a Doručovací poplatek.
 9. Dojde-li k úplnému zrušení Akce, na kterou jste si v naší prodejní síti řádně zakoupili, zaplatili a převzali vstupenku, bude postup při vracení Vstupného následující:

Pokud byla vstupenka zakoupena v konkrétním prodejním místě naší prodejní sítě, bude vám Vstupné s výhradou ustanovení bodu 20. Obchodních podmínek vyplaceno, pokud se dostavíte se svou vstupenkou bez zbytečného odkladu do prodejního místa, ve kterém jste ji zakoupili. Vzhledem k tomu, že naše společnost jedná jménem a na účet pořadatele zrušené Akce, může být na pokyn pořadatele určeno jiné konkrétní místo, ve kterém bude Vstupné vracet sám pořadatel. V případě, že bude prodejní místo, kde jste vstupenky zakoupili, zrušeno či mimo provoz, je možné tyto vstupenky vrátit v našem prodejním místě na adrese Lazarská 5, Praha 1, 11000,  nebo je zaslat poštou na adresu Občanského sdružení pro Evropskou multikulturní společnost, z.s., Králův Dvůr u Berouna, Plzeňská 370. Náklady na poštovné a balné se nevrací;

Nebude-li na pokyn pořadatele určeno konkrétní místo, ve kterém bude Vstupné vracet sám pořadatel, máte rovněž možnost odeslat vstupenku na zrušenou Akci přímo naší společnosti na adresu: Lazarská 5, Praha 1, 11000. Bude-li vstupenka na zrušenou Akci na tuto adresu bez zbytečného odkladu doručena, bude vám Vstupné s výhradou ustanovení bodu 20. Obchodních podmínek vráceno bankovním převodem na účet, který nám za tím účelem písemně sdělíte;

Pokud jste vstupenku na zrušenou Akci zakoupili prostřednictvím našich webových stránek, doručte tuto vstupenku bez zbytečného odkladu poštou na adresu naší společnosti uvedenou v předchozí odrážce nebo do našeho prodejního místa Lazarská 5, Praha 1, 11000. Vstupné vám bude s výhradou ustanovení bodu 20. Obchodních podmínek vráceno bankovním převodem na účet, který nám za tím účelem písemně sdělíte;

Pokud jste vstupenku na zrušenou akci zakoupili prostřednictvím našich webových stránek ve formě E-ticket nebo M-ticket, zašlete vaši reklamaci na e-mailovou adresu: info@megaevent.eu nebo písemně na adresu: Králův Dvůr u Berouna, Plzeňská 370. S výhradou ustanovení bodu 20. Obchodních podmínek vám bude Vstupné vráceno prostřednictvím vaší platební karty, kterou jste vstupenku zaplatili, nebo na účet, ze kterého naše společnost platbu za vstupenku obdržela;

Pokud byla vstupenka na zrušenou Akci zakoupena v rámci hromadné objednávky přes obchodní oddělení naší společnosti, musí být doručena naší společnosti bez zbytečného odkladu na naši adresu: Králův Dvůr u Berouna, Plzeňská 370 anebo do prodejního místa naší společnosti umístěného v ul. Lazarská 5, Praha 1, 11000. Vstupné bude v těchto případech vždy vráceno pouze osobě, která v rámci hromadné objednávky vstupenku zaplatila; avšak vždy s výhradou ustanovení bodu 20. Obchodních podmínek. Bude-li vstupenka na zrušenou Akci zakoupená v rámci hromadné objednávky přes obchodní oddělení naší společnosti předložena k reklamaci v jiném prodejním místě než je prodejní místo v Pasáži Rokoko, budou takto reklamované vstupenky z hromadné objednávky nejprve postoupeny k vyřízení reklamace obchodnímu oddělení naší společnosti, kam budou doručeny do tří pracovních dnů od jejich převzetí od zákazníka. Vstupné bude v těchto případech vždy vráceno pouze osobě, která jej v rámci hromadné objednávky zaplatila, avšak vždy s výhradou ustanovení bodu 19. Obchodních podmínek.

 1. Bude-li Vstupné vraceno postupem podle bodů 21. a 22., vrátíme Vám též zaplacený Servisní poplatek a Transakční poplatek. V případě uvedeném v bodě 22. se nevrací Doručovací poplatek.
 2. Jakékoliv jiné reklamace, než které se opírají o skutečnost, že Akce byla pořadatelem zcela zrušena, budeme vždy postupovat k vyjádření anebo přímému vyřízení pořadateli. Zde se rovněž plně uplatní ustanovení bodů 3. až 6. shora. O stanovisku pořadatele k reklamaci budete vyrozuměni do 30 dnů. Na vaši žádost vám samozřejmě poskytneme přímý kontakt na pořadatele.
 3. Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou naší společnosti na tuto její e-mailovou adresu: info@megaevent.eu anebo písemně na adresu: Králův Dvůr u Berouna, Plzeňská 370.
 4. U naší společnosti nelze žádným způsobem reklamovat jakoukoliv vstupenku, kterou jste nezakoupili v naší prodejní síti.

Zákaz dalšího obchodování se vstupenkami

 1. Vstupenky zakoupené v naší prodejní síti nejsou primárně určeny k tomu, aby se s nimi dále obchodovalo nebo spekulovalo. Pořadatel nás pověřil k prodeji vstupenek osobám, které mají zájem se zúčastnit dané Akce, ovšem nepřeje si, aby se tyto vstupenky staly předmětem sekundárního obchodu. Upozorňujeme vás tedy na to, že někteří pořadatelé mohou přijmout patřičná opatření mající za cíl zabránit nežádoucím spekulacím se vstupenkami.

Závěrem

 1. Pokud by bylo některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 2. V případě, že dojde mezi pořadatelem Akce a vámi, jste-li spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci pořádanou pořadatelem či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Můžete rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Totéž platí, dojde-li ke spotřebitelskému sporu mezi vámi a naší společností.
 3. Naše společnost si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky aktualizovat.

 

Občanské sdružení pro Evropskou multikulturní společnost, z.s.

3.1.2020